Transparentnost kvalifikací

V současné době existují v Evropě různé systémy odborného vzdělávání. Evropská unie si neklade za cíl je sjednotit, naopak je uznává a považuje je za součást národní identity a kultury jednotlivých zemí. Ačkoli jsou tyto systémy odlišné a plně v kompetenci vlád členských zemí EU, mělo by být možné je prezentovat, porovnávat a oceňovat podle jejich obsahu.

Tomu napomáhá tzv. transparentnost kvalifikací, tj. jejich čitelnost a srozumitelnost. Nejde jen o formální uznávání kvalifikací, ale o „uznávání“ kvalifikací v širším slova smyslu: zvýšení transparentnosti umožňuje lepší porozumění a chápání kvalifikací i kompetencí na trhu práce.

Transparentnost kvalifikací je nutnou podmínkou pro uznávání kvalifikací, nikoli však jedinou. K právnímu uznání kvalifikací je zapotřebí splnit i další náležitosti uvedené v zákoně o uznávání odborné kvalifikace.

Nedostatečně transparentní kvalifikace bývají často považovány za překážku mobility osob a to jak za účelem vzdělávání, tak za účelem zaměstnání. Jsou také příčinou omezení flexibility trhu práce v Evropě.

Zprůhlednění kvalifikací a kompetencí je tedy podstatné nejen pro umožnění jejich uznávání, ale i pro zlepšování mobility obyvatel mezi zeměmi a regiony, sektory a podniky, stejně jako při přechodu ze vzdělávání do praxe.

Politické souvislosti jednotného rámce EUROPASS

V době konání konference v Lisabonu v dubnu roku 2000 zesílil důraz kladený na lepší transparentnost kvalifikací natolik, že transparentnost kvalifikací byla označena za jednu z hlavních podmínek úspěšné tvorby tzv. evropského prostoru kvalifikací. Zároveň byla transparentnost kvalifikací uznána jako nutná podmínka shody mezi systémy odborného vzdělávání a rostoucími nároky společnosti na kvalitu zaměstnání a celoživotního učení.

Na základě tzv. Kodaňské deklarace z listopadu roku 2002 a její revize z roku 2004, bylo za účelem zvýšení transparentnosti v odborném vzdělávání a přípravě zdůrazněno využití informačních nástrojů a sítí. Byla vyjádřena podpora integraci již existujících nástrojů jako je evropský životopis, dodatky certifikátů a diplomů, evropské jazykové portfolio a Europass-Training do jediného rámce. Návrh Evropské komise ustanovil jednotný rámec Společenství pro transparentnost kvalifikací a kompetencí – Europass. Rámec Europassu je tvořen souborem dokumentů označených společným jménem a logem Europassu, které vycházejí z odpovídajících informačních systémů a jsou systematicky propagovány na evropské i národní úrovni.

Rozhodnutí o jednotném rámci Společenství pro transparentnost v oblasti kvalifikací a kompetencí (Europass) č.2241/2004/ES přijal Evropský parlament a Rada dne 15. prosince 2004.

Všechny výše uvedené dokumenty jsou rovněž ke stažení v části Dokumenty EU.