Mobilita obyvatel

Mobilita je jednou ze základních lidských vlastností a potřeb. V souvislosti s trendem globalizace se mobilita ve smyslu cestování, ale i mobilita pracovní a studijní, stala rozšířeným přirozeným společenským jevem. Vyspělé země považují mobilitu obyvatel za přínos jednotlivcům i společnosti, a proto se snaží mobilitu obyvatel podporovat.

Jednotný evropský trh dnes patří k největším na světě. Členské státy se dohodly nejen na odstranění kontroly zboží na vnitřních hranicích, ale i na zavedení čtyř základních svobod, na kterých je EU postavena. Jde o volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Díky volnému pohybu osob se občané mohou sami rozhodovat, kde chtějí pracovat, studovat či žít za stejných podmínek, jako občané vybrané země. Cestovat mohou volně bez pasu po celé Evropské unii.

Základní práva občanů EU zahrnují rovněž právo pracovat v jakémkoli členském státě EU za stejných podmínek, jako občané příslušného státu. Při vstupu ČR do EU využilo pouze Německo a Rakousko možnosti zavedení tzv. přechodného období. V tomto období, které může trvat maximálně 7 let, je omezen volný pohyb pracovníků v dané zemi a není tudíž možné v těchto zemích pracovat bez pracovního povolení.

EU se snaží podporovat studijní a pracovní mobilitu obyvatel na všech úrovních. Podpora mobility obyvatel je přímou součástí strategických dokumentů, doporučení i konkrétních programů.

Pomoc při hledání pracovních příležitostech v EU nabízí síť EURES – společný portál pro pracovní mobilitu v Evropě. Tato síť se má stále zlepšovat a do budoucna se má zaměřit zejména na oslovení určitých cílových skupin, jako jsou dlouhodobě nezaměstnané osoby, mladí pracovníci, starší pracovníci, ženy, výzkumní pracovníci, osoby samostatně výdělečně činné a sezónní pracovníci.

Podpůrná opatření na podporu mobility obyvatel v EU představují např. právě dokumenty Europassu nebo plánovaná čipová zdravotní karta, stejná pro všechny občany EU. Konkrétním opatřením na podporu mobility v odborném vzdělávání je program Leonardo da Vinci, v jehož rámci lze získat finanční podporu na tzv. projekty mobilit.

Na národní úrovni je mobilita obyvatel jedním z cílů Národního rozvojového plánu (NRP). NRP je mj. východiskem pro strategické dokumenty ČR, na základě kterých probíhá čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU.

Podrobnější informace o mobilitě obyvatel v ČR naleznete ve Studii o migraci obyvatel ČR před vstupem do EU.