10.11.2015Víte, jak do životopisu vyplnit úroveň EQF a co to je?

 

Od roku 2012 je ve formuláři životopisu Europassu uvedena úroveň EQF – Evropského rámce kvalifikací, která poukazuje na úroveň Vaší kvalifikace. Jde o údaj důležitý hlavně pro lidi, kteří se chystají pracovat nebo dále studovat v zahraničí. Zahraniční školy či zaměstnavatelé z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou ve studijní nebo pracovní rovině očekávat. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné, je jich celkem osm, jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi.

Webová infografika o Evropském rámci kvalifikací

Seznamte se s Evropským rámcem kvalifikací pomocí krátkého videa.


Víte, jakou máte úroveň EQF?

Pokud nevíte, jaké úrovně kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací  jste dosáhli, pomůže Vám k tomu následující tabulka, která ukazuje přiřazení úrovní počátečního vzdělání v ČR k úrovním EQF.

Úroveň EQF Dosažené vzdělání
8 vysokoškolské – doktorský studijní program
7 vysokoškolské – magisterský studijní program
6 vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání (vč. konzervatoří)
5 programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet)
4 střední vzdělání s maturitní zkouškou (všeobecné, s odborným výcvikem, odborné)
3 střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)
2 základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2 roky)
1 základy vzdělání (základní škola speciální)

Např. třetí úroveň EQF odpovídá v ČR střednímu vzdělání s výučním listem, pokud máte maturitu, dosáhli jste úrovně EQF 4. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni EQF 6, absolventům magisterského cyklu vysoké školy pak úroveň EQF 7, úroveň osmá odpovídá dokončenému doktorandskému studiu.

EQF zahrnuje kvalifikace získané ve škole a mimo ni

Úrovně Evropského rámce kvalifikací a v současné době i navrženého českého rámce kvalifikací pokrývají a třídí všechny kvalifikace bez ohledu na to, jakým způsobem je člověk získal. Počítají se tedy nejen kvalifikace získané ve škole (jak je ukazuje předchozí tabulka), ale i v neformálním a dalším vzdělávání. Třídění kvalifikací podle EQF získaných nejen ve škole ukazuje i obrázek knihovny, kde knihy znázorňují jednotlivé kvalifikace – modré knihy kvalifikace získané ve formálním vzdělávání (ve škole při počátečním vzdělávání) a zelené profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací. Národní soustava kvalifikací (NSK) umožňuje lidem, kteří mají sice určitou dovednost, ale nemají k ní žádný doklad, získat osvědčení o tom, že tuto dovednost mají a něco doopravdy umí. Nemusí přitom chodit do školy, stačí, když složí zkoušku odborné způsobilosti, kde prokáží své znalosti a dovednosti.

Více informací lze získat na www.narodni-kvalifikace.cz.

Jak vyplnit úroveň EQF do životopisu

Když už víte, jaké úrovně EQF jste dosáhli, můžete si tento údaj vyplnit do životopisu. Úrovně EQF si vyplňte do části nazvané Vzdělání, odborná příprava a kurzy, a to ke každé položce o Vašem dosaženém vzdělání. Příklad životopisu s vyplněnými úrovněmi EQF najdete zde.

Úroveň EQF je i na dodatcích k osvědčení

Od roku 2012 je údaj o úrovni EQF uveden i na dalším dokumentu Europassu – na dodatcích k osvědčení, který v roce 2013, 2014 i 2015 dostalo 65 tisíc absolventů středních škol.

Kde je údaj o EQF dále uveden?

Zkratka EQF bude uvedena na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Stane se tak podle vyhlášky č. 3/2015 Sb. z roku 2015, o některých dokladech ve vzdělávání. Základní, střední, vyšší odborné školy a konzervatoře budou od 1. 10. 2017 povinně uvádět údaj o EQF na absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu. Údaj o EQF najdete také na osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Více informací o EQF najdete na www.eqf.cz.

Další rady jak vyplnit životopis najdete zde.