12.06.2012Právě vyšlo páté číslo Europass newsletteru!

Milí uživatelé a přátelé Eu­ropassu.

právě vyšlo letošní druhé (celkově páté v pořadí) číslo naše­ho Europass newslet­teru, které se věnuje středoškol­ským kvalifi­kacím, ukon­čování studia na SŠ a ab­solventům, kteří míří na trh práce. Právě pro ně je určen Europass-dodatek k osvědčení. Tento dokument letos začínáme spolu se školami vydávat i v elektronické po­době. Slibujeme si od toho, že elektro­nická verze dodatku bude pro absol­venty lépe využitelná při elektronické komunikaci se zaměstnavateli. Dozví­te se o nově uvedené úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) na Europass-dodatku k osvědčení, kolik středních škol už ho vydává, jaké jazykové verze jsou v oblibě a ko­lik absolventů letos Europass-dodatek k osvědčení dostane.

Přejeme Vám hodně úspěchů při do­končování školního roku a pěkné léto.