13.06.2016Chystáš se pracovat v zahraničí? Kde hledat práci a jak žádat o zaměstnání?

Stejně jako si hledáš práci v České republice, se můžeš pokusit sehnat si zaměst­nání v zahraničí. Po vstupu ČR do Evropské unie je to v mnoha zemích velmi jed­noduché, alespoň co se týče administrativních procedur. Většinou stačí registrace na cizinecké policii a v systému zdravotního a sociálního zabezpečení. V zemích mimo EU je situace různá, ale většinou je nutné pracovní vízum nebo povolení a záleží na konkrétní zemi, jak těžké ho bude získat.

Kde hledat

Většinou je vše jednodušší, pokud jsi s budoucím zaměstnavatelem domluven předem, neboť budeš vědět, do čeho jdeš. Pokud chceš pracovat v zemích, kde je potřeba pracovní povolení, bude zajištění zaměstnavatele předem nutnou pod­mínkou pro získání tohoto povolení, jinde to pomůže při vyřizování dalších formalit. Pokud si zaměstnavatele předem nezajistíš, můžeš samozřejmě za hranice vyrazit také a práci si shánět teprve na místě. Výhodou bude více možností, kde hledat, lepší orientace na místním pracovním trhu a také možnost osobně se účastnit pra­covních pohovorů. Na druhou stranu musíš mít finanční prostředky na dobu, než si práci seženeš, a samozřejmě je nutné počítat i s tím, že třeba práci podle svých představ neseženeš vůbec.

Internet

Nejsnazší možností, jak hledat práci, je internet. Na něm nalezneš spoustu vyhledávačů a databází, v nichž můžeš vyhledávat podle různých kritérií:

  • místa práce
  • profese
  • typu či délky pracovního poměru

Kromě toho můžeš do databází zadat také svůj životopis a naopak čekat, až se zaměstnavatel ozve sám. Využít můžeš vyhledávače nejen české, ale i zahraniční. Existují databáze celosvětové, ale i pro konkrétní země či oblasti. Nalézt lze také vyhledávače a databáze určené pouze pro jednotlivé profese. Na internetu najdeš i personální agentury, které ti práci v zahraničí nejen vyhledají podle tvých poža­davků, ale i zprostředkují.

Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. za to od tebe nemohou agentury vyžadovat poplatek. Poplatek musí být přijímán za jiné služby (například pomoc s vyřízením formalit nebo zajištění dopravy na místo práce), a ne za pouhé zprostředkování práce. Seznam vyhledávačů práce a personálních agentur roztříděných podle zemí a profesí nalezneš na www.nicm.cz – práce v zahraničí.

EURES

K výběru zaměstnání můžeš využít též úřady práce cizí země. V zemích EU by k tobě měly přistupovat stejně jako ke svým občanům. Při úřadech práce ve všech členských zemích EU/EHP a Švýcarsku funguje síť EURES (Evropské služ­by zaměstnanosti), jejímž úkolem je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil. To znamená, že se zaměřuje přímo na zaměstnávání osob za hranicemi jejich země. Speciálně vyškolení EURES poradci ti pomohou s nalezením vhodné pracovní pozice i s dalšími souvisejícími záležitostmi, poradí, jaké formality bude potřeba vyřídit před odjezdem do zahraničí a při návratu zpět do ČR (http://portal.mpsv. cz/eures/navrat), a poskytnou ti informace o životních a pracovních podmínkách v dané zemi.

Kde hledat informace?

  • Evropský portál pracovní mobility www.eures.europa.eu
  • Český portál www.eures.cz
  • Akce pořádané sítí EURES – viz Kalendář
  • E-mailový, telefonický, osobní kontakt s EURES poradci

Např. Evropský portál pracovní mobility www.eures.europa.eu obsahuje databázi volných pracovních míst všech zemí sítě EURES, přičemž tato místa sem zaměst­navatelé vkládají s vědomím, že budou nabízena zahraničním zájemcům ze zemí EU/EHP a Švýcarska. Pracovní pozice navíc prověřují místní úřady práce. Databázi nalezneš na internetu spolu s databází životopisů, kam můžeš vložit i ten svůj. Další podrobné informace o jednotlivých členských zemích získáš v sekci o život­ních a pracovních podmínkách států EU (přechodná období, registrační postupy, způsoby hledání práce, kontakty na důležité instituce apod.).

Jak žádat o zaměstnání

Najdeš-li nabídku, která tě zaujala, prvním krokem bude oslovit zaměstnavatele. Pro komunikaci s ním ti pomůže, když budeš dobře prezentovat to, co umíš, jaké máš jazykové znalosti a jakou máš motivaci k získání práce. Většinou oslovíš zaměstnavatele e-mailem a při prvním kontaktu mu v e-mailu napíšeš, proč tě vy­braná pozice zaujala. Do přílohy e-mailu přiložíš svůj životopis a motivační dopis, případně další dokumenty v jazyce cizí země. Pro práci v zahraničí je vhodné použít evropský formát životopisu – Europass, který nabízí přehledný, strukturovaný a v Evropě jednotný formát životopisu, který lze snadno a zdarma vyplnit online, je dostupný ve všech jazycích EU a v zemích EU je tento formát vítán. Europass nově nabízí i jednotný a online vyplnitelný formát motivačního dopisu. Pokud si nebudeš vědět rady s tím, jak životopis a motivační dopis napsat, pomohou ti návody a vy­plněné vzory dostupné na internetových stránkách většiny personálních agentur nebo na www.europass.cz.

Při dalším kontaktu se zaměstnavatelem pak budeš nejspíše potřebovat doložit svou kvalifikaci – a to jak dosažené vzdělání, tak pracovní zkušenosti. K tomu ti pomohou vedle získaných certifikátů a osvědčení další dokumenty Europassu – dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu, jazykový pas a doklad o mobilitě.

Střední vzdělání je možné doložit prostřednictvím Europass – dodatku k osvědčení. Ten jsi mohl získat na střední škole nebo si o něj můžeš zažádat online na adrese edo.europass.cz. Dodatek je vydáván zdarma, je dostupný v češtině a vybrat si můžeš ze tří cizojazyčných verzí (angličtina, němčina nebo francouzština) a do­plňuje formální středoškolské osvědčení (maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce) konkrétními informacemi o tom, jaké jsi ve škole získal odborné a obecné kompetence, jaké je tvé možné profesní uplatnění nebo jaká je úroveň tvého vzdělání v mezinárodním měřítku (údaj o EQF a ISCED).

Co se týče akademického vzdělání, vysoké školy dnes již automaticky vydávají tzv. dodatek k diplomu v anglickém jazyce, který má mezinárodní využití a který usnadňuje pochopení dosaženého vzdělání a jeho uznání doma i v zahraničí. Při hledání práce je většinou nutné doložit jazykové znalosti, což lze nejlépe udělat formou mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek, které můžeš uvést do životopisu a k životopisu pak přiložit získané certifikáty a další doklady o získaných zkouškách. Své jazykové zkušenosti a dovednosti můžeš ohodnotit a zachytit také v Europass – jazykovém pasu.

Pokud jsi absolvoval studijní, pracovní nebo dobrovolnickou stáž, můžeš zažádat o vystavení Europass-mobility u organizace, která tě na stáž vyslala. Europass-mo­bilita je dokument, který zaznamenává cíl stáže a schopnosti a dovednosti, které jsi na stáži získal.

Informace o tom, jak získat či vyplnit online dokumenty Europassu, najdeš na www.europass.cz.

Zaměstnavatel může požadovat i další případné doklady podle svého rozhodnutí, pokud ale profese patří v dané zemi mezi tzv. regulované profese, nebude jejich posouzení záviset pouze na něm. U regulovaných profesí (např. daňový poradce) je totiž potřeba nechat si kvalifikaci schválit místním uznávacím orgánem. Ten pak rozhoduje, zda je tvé vzdělání a praxe dostatečné a zda máš právo danou profesi v zemi vykonávat. Obvykle se jedná o profese související se zdravotnictvím nebo vzděláváním, některé specializované dělnické profese apod. a o jejich uznávání rozhoduje příslušná vzdělávací instituce, profesní komora apod. Více o uznávání kvalifikací na www.eures.cz a www.msmt.cz, www.enic-naric.net.

Kontakty na uznávací orgány v zemích EU najdeš na www.enic-naric.net. Země mimo EU mají své vlastní předpisy, o nichž získáš informace na jejich velvyslanectvích a příslušných ministerstvech. Kontakty nalezneš na www.mzv.cz – státy a území.

Text článku je součástí brožury Práce v zahraničí, vydané NICM a Eurodesk ve spolupráci s Europassem v roce 2015.

Brožura je ke stažení na adrese http://www.europass.cz/kontakt/ke-stazeni/