01.09.2014A jak vypadá vaše portfolio?

Tipy ze světa kariérového poradenství

V souvislosti se změnami na trhu práce se proměňují rovněž požadavky na zaměstnance a uchazeče o zaměstnání. Stále více skupin lidí se řadí mezi ohrožené na trhu práce a nezaměstnanost se nevyhýbá ani lidem s pracovními zkušenostmi, formálním vzděláním či s obojím. Trendem v kariérovém poradenství je profesní portfolio.


Prevencí před nezaměstnaností a podporou při hledání uplatnění je rozvoj dovedností pro řízení vlastní profesní a vzdělávací dráhy (Career Management Skills), jejichž součástí (a předpokladem) je rozvoj sebepoznání. K budování reálného a pozitivního pohledu na sebe sama může mj. sloužit také příprava vlastního portfolia, které umožní mapovat, dokládat a prezentovat kompetence, které každý z nás získává v průběhu svého života, nejen v rámci formálního vzdělávání, ale i mimo něj, např. při volnočasových aktivitách, domácích pracích i každodenních rutinních činnostech. Portfolio, v němž získané kompetence můžeme spolu s jejich důkazy (certifikáty, vysvědčení, články, fotky apod.) shromažďovat, může sloužit nejen pro naši prezentaci (např. jako součást přihlášky do dalšího studia nebo při ucházení se o pracovní místo), ale také nám samotným jako důkaz našich kompetencí, z nějž pak můžeme čerpat při psaní strukturovaného životopisu a plánování našeho dalšího směřování a rozvoje.

Sebepoznávání, sebehodnocení a sebeoceňování je celoživotním procesem, který může začínat už v raném věku; v některých zemích si portfolia vytváří již děti v mateřských školách, u nás mohou žáci a jejich rodiče, učitelé a další zájemci využít portál Co umím a shromažďovat tak důkazy svých úspěchů. Začít s vytvářením vlastního portfolia však můžete i v dospělosti; jako podnět může sloužit Europass: Evropský pas dovedností.

Jako zahraniční inspirace nám může posloužit např. německý Berufswahlpass (pas pro volbu povolání), který je užíván na školách se všeobecným zaměřením ve 12 spolkových zemích, a jeho obdoba pro dospělé ProfilPass, jenž mapuje a zhodnocuje kompetence a schopnosti získané ve všech oblastech života (obzvláště se zaměřuje na informální a neformální učení). Ve Francii je Portfolio zkušeností a kompetencí (Portefeuille d’Expériences et de Compétences) postupně integrováno do univerzitních studijních programů. Při vytváření portfolia je důležitý samotný proces kritické reflexe, diskuze s vrstevníky, učiteli, kolegy či zaměstnavateli a hledání vlastních kariérních cest.

Spolu s nástupem technologií se portfolia postupně od složek s papírovými dokumenty začínají více přesouvat do digitální podoby. Tzv. e-portfolio může být vytvořeno v rámci různých systémů, jejich součástí by měla být nejen možnost sdílení, diskuzí a získávání zpětné vazby a úložiště digitálních materiálů, ale také nástroje na vytváření akčního plánu či možnost propojení s dalšími obdobnými systémy.

Ať už si vytváříme portfolio v jakékoliv podobě, sledujeme tak naše učení a získáváme informace užitečné nejen pro pracovní život, ale i nástroj pro hledání vlastní životní cesty. Důležité je si připomenout, že vlastníkem portfolia je jeho tvůrce, osoba, která jej (pro sebe) vytváří. Každý si určí sám, jaké výsledky učení ve svém portfoliu zhodnotí, jak zdokumentuje svoji učící se cestu.

 

Zdroje:

JISC (2008): Effective Practice with e-Portfolios. Supporting 21st century learning. Dostupné z: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/effectivepracticeeportfolios.pdf [Dne: 19. 9. 2014].

Ronald G. Sultana (2011): Assessing Career Management Skills. Dostupné z: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uWCpwq3eN0AJ:www.elgpn.eu/meetings/meetings-2011-2012/field-visits/wp1-field-visit/meeting-presentations/sultana.pdf/at_download/file+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=cz&client=firefox-a [Dne: 2. 10. 2014].

ELGPN (2012): Rozvoj politik celoživotního poradenství: Evropský nástroj pro tvůrce politik. Dostupné z: http://www.euroguidance.cz/cz/clanky/rozvoj-politik-celozivotniho-poradenstvi-evropsky-nastroj-pro-tvurce-politik.html [Dne: 2. 10. 2014].

Kateřina Hašková, Euroguidance